Obywatelstwo

POSWIADCZENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Osoby urodzone w Polsce/które mieszkały w Polsce, składają następujące dokumenty:

1. Wniosek do wojewody.
2. Szczegółowy życiorys, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem, w którym należy podać m.in.

  • a) datę wyjazdu z Polski,
  • b) jakie obywatelstwo posiadali rodzice w dacie urodzenia wnioskodawcy,
  • c) informację o dokumentach, na podstawie których nastąpił wyjazd z Polski,
  • d) datę nabycia obywatelstwa obcego,
  • e) poprzednie miejsca pobytu,
  • f) datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
  • g) ew. zmiany imion i nazwisk.

3. Oświadczenie wyjaśniające, czy wnioskodawca lub jego rodzice kiedykolwiek zrzekali się polskiego obywatelstwa, jeśli tak to kiedy, w jakim urzędzie, z jakim skutkiem.
4. Oświadczenie, jakie inne obywatelstwa oprócz australijskiego wnioskodawca posiada lub posiadał; w przypadku twierdzącym należy podać datę ich nabycia;
5. Akt urodzenia (australijski akt urodzenia powinien być opatrzony pieczęcią Apostille).
6. Akt zawarcia związku małżeńskiego (dot. kobiet; australijski akt małżeństwa powinien być opatrzony pieczęcią Apostile).
7. Ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. australijski paszport lub prawo jazdy).
8. Akt naturalizacji wnioskodawcy lub rodziców / dziadków wnioskodawcy (powinien być opatrzony pieczęcią Apostile).
9. Dokument podróży (własny lub rodziców), na podstawie którego nastąpił wyjazd z Polski.
10. Dokument potwierdzający zmianę imienia lub nazwiska (jeśli dotyczy).
11. Inne polskie dokumenty (np. nieważny dowód osobisty wnioskodawcy, rodziców wnioskodawcy etc.).
12. Opłata konsularna w kwocie 139 AUD w postaci gotówki, czeku bankowego lub money order (czeki personalne nie są akceptowane).
13. Zaadresowana i opłacona koperta zwrotna w celu odesłania dokumentów przesyłką rejestrowaną – jeśli wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem poczty i pragnie, aby dokumenty zostały odesłane pocztą. Dokumenty wnioskodawców, którzy nie dopełnią powyższych formalności, zostaną odesłane zwykłą przesyłką, na ich ryzyko.
14. Imię, nazwisko i adres osoby zamieszkałej w Polsce, upoważnionej przez wnioskodawcę do odbioru adresowanej do niego korespondencji z Urzędu Wojewódzkiego (wyznaczonego przez wnioskodawcę pełnomocnika do doręczeń).

Osoby urodzone za granicą, które nigdy w Polsce nie mieszkaly, do swojego wniosku doláczajá obowiązkowo:

15. Akt małżeństwa rodziców (dokument australijski powinien być opatrzony pieczęcią Apostille).
16. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie jednego z rodziców.

UWAGA!

Dokumenty nr. 1, 2, 3, 4 muszą być napisane w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski (z wyjątkiem paszportu australijskiego) muszą być przetłumaczone na język polski. Nalezy przesyłac wyłącznie oryginały dokumentów. Po urzędowym potwierdzeniu przez Konsulat zgodności kopii z ww. oryginałami, będą one odsyłane do wnioskodawcy.

Dla rozpoczęcia procedury Konsulat musi otrzymać komplet wymaganych dokumentów.

NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że:

– zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz. U. Z dn. 1.02.1962 r. z późniejszymi zmianami) o obywatelstwie polskim, cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeśli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, co najmniej 5 lat ( art.8, ust. 1). W szczególnie uzasadnionych przypadkach można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom określonym w ust. 1 ( art.8, ust. 2);

– Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (art. 16, ust. 1). Podania do Prezydenta RP w w/w sprawach osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem Starosty, a zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem Konsula.

Cudzoziemiec ubiegajácy sié o nadanie obywatelstwa polskiego powinien zlozyc następujące dokumenty:

1. Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego (pobierz formularz wniosku o nadanie/zrzeczenie się).
2. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy.
3. Poświadczoną urzędowo kopię karty stałego lub czasowego pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlanie się lub zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Odpis aktu urodzenia.
5. Odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny.
6. Życiorys.
7. Oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości.
8. Dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone kopie.
9. Zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa polskiego o ile tak stanowi umowa międzynarodowa.
10. Aktualną fotografię formatu paszportowego.
11. Oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa.
12. Opłatę konsularną w wysokości 467 AUD (383 AUD za przyjęcie wniosku, 84 AUD za doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego).
13. Zaadresowana i opłacona koperta zwrotną w celu odesłania dokumentów przesyłką rejestrowaną – jesli wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem poczty i pragnie, aby dokumenty zostały odesłane pocztą. Dokumenty wnioskodawców, którzy nie dopełnią powyższych formalności, zostaną odesłane zwykłą przesyłką, na ich ryzyko.

UWAGA!

Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.

– Dokumenty o których mowa w pkt. 4 i 5 składa się w oryginałach.
– Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 6 i 11, powinny być sporządzone własnoręcznie w języku polskim.

Ponadto informujemy, ze do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmujácego maloletnie dziecko, w przypadku gdy:

a) o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice – należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka;
b) o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców – należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo Starostą lub Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim;
c) dziecko ukończyło szesnaście lat – należy dołączyć odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania.

UWAGA!

Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

pin it
Bitnami